You Can

Kuidas tõsta töötajate pühendumust

Eessõna

Töötaja rahulolu ning pühendumus tööl on õnneliku ning hästitoimiva töökeskkonna alustalaks. Pühendunud ja rahulolev töötaja motiveerib ka teisi enda ümber ning aitab tõsta ettevõtte mainet tööandjana. Hoolimata sellest tunnevad paljud töötajad siiski, et pole kaasatud otsuste tegemisse, nende arvamust ei võeta kuulda või nende tööd ei väärtustata. Selline töökultuur võib viia töötajate läbipõlemiseni ning soodustada pidevat vajadust uue tööjõu järele.
 
Efektiivse töökeskkonna loomiseks ning töötajate aktiivseks kaasamiseks tuleb arvesse võtta nii töö iseloomu kui ka töötaja omapära. Seetõttu on oluline, et töötajad õpiks üksteist paremini tundma parema koostöö saavutamiseks ning üksteise motiveerimiseks. Järgnevalt vaatleme erinevaid võimalusi, kuidas töötajat töökultuuri rohkem kaasata ning panna teda tundma väärtusliku pereliikmena.

Märksõnad: töötaja rahulolu, töökultuur, töömotivatsiooni tõstmine, läbipõlemine, edukas tööandja

Usalduse näitamine

Viimastel aastatel on üha rohkem populaarsust kogumas kaugtöö tegemise võimalus, mida olenevalt töö iseloomust paljud ettevõtted pakkuda saavad, tekitades nii töötajale võimaluse oma tööaega ise planeerida. Siiski kipuvad paljud juhid sellisel juhul mikromanageerima, nõudes töötajalt iga sammu ettekandmist ning pidevat reageerimisvõimet. Selline pidev kontroll võib tekitada aga töötajas suuremat stressi ning tunnet, et teda ei usaldata.

Töökeskkonnad võivad olla erinevad ning seetõttu on pideva kontrolli asemel targem ühiselt oma tegemistest ülevaateid anda kokkulepitud aegadel, kus näiteks kõigil tiimiliikmetel on võimalik saada ülevaadet ka asjadest, millega nad ise nii lähedalt kokku ei puutu.

Kuna kaugtöö puhul võib töötajal tihti ainus väline sotsiaalne kontakt olla teiste töötajatega kohtumiste ajal, siis on hea tava teha selliseid kohtumisi videovahendusel ning mitte alustada vestlust kohe tööprobleemidega. Miks mitte teha ka ühiseid virtuaalseid kohvipause, kus tööst üldse ei räägita nagu on populaarseks saanud Rootsi fika kultuur.  

Kaugtööd tehes ei pruugi töötajad üksteist näost-näkku näha, seega on lisaks töötegemisele võimalik ka üksteist motiveerida näiteks esitades nii tiimi kui ka firmasiseseid väljakutseid, mis innustaks osalejaid võistlema enda liigutamise või harimise kohapealt.

Image
Woman working

Töötaja kaasamine otsuste tegemisel

Õnneliku ning pühendunud töötaja jaoks on tähtis,  et olenemata ülesannete suurusest, mida ta teeb, on tema töö oluline ning aitab täita ettevõttele tähtsaid eesmärke. Harvard Business Review andmetel on väga tähtis tööandjal näidata, kuidas töötaja tegevus täidab organisatsiooni eesmärki.  Seetõttu on ka oluline, et eesmärgid ning töötaja roll nende saavutamisel oleksid selgelt arusaadavad. Erinevate otsuste tegemisse ja küsimuste arutamisesse kaasamine näitab töötajale, et tema arvamus on oluline ning isegi kui tegemist on vähetähtsa küsimusega, siis on teda samuti kuulda võetud.

Positiivse töökultuuri tekkimiseks on oluline, et töötajatel oleks ühtsed arusaamad ning eesmärgid, mille nimel nad midagi teevad. Lubades töötajatel ise väiksemaid otsuseid vastu võtta ning uusi ideid esitada, kuidas mingit probleemi lahendada, annab ka ettevõttele võimaluse näha asju värske pilguga ning kasvatada usaldust töötajate vastu. Samuti kasvab läbi selle ka töötaja usaldus tööandja osas.

Image
Meeting

Töötaja töö tunnustamine

Gallupi uuringute andmetel on töötajat, keda tunnustatakse ning hinnatakse, tööl kergem hoida kui seda, kelle tööle tähelepanu ei pöörata. Töötajate regulaarne tunnustamine ning nende ideede usaldamine tekitab tunde, et midagi tehakse õigesti. Seetõttu on oluline esile tuua nii väga head tiimitööd kui ka individuaalset panust eesmärgi saavutamisel.

Töötaja tunnustamine ei pea aga alati puudutama tööeesmärkide saavutamist. Kui töötaja on näiteks hakkama saanud tööväliselt mõne sportliku saavutusega, siis tema tunnustamine aitab motiveerida ka teisi töötajaid aktiivsemale elustiilile.

Image
People doing high five

Motiveeriv töökeskkond

Tööeesmärkide saavutamiseks on oluline, et ka töötaja töökeskkond vastaks ootustele. Meeldiva ja mugava töökeskkonna arendamiseks tuleb kõigepealt selgeks teha, millised on töötaja ootused ja vajadused ning kuidas neid kõige paremini täita. Seetõttu on kasulik kui ettevõtted on kursis uute tehnoloogiliste lahendustega, mis võiksid nende töötajate elu kergemaks teha.

Hea töökeskkonna loovad aga eelkõige rahulolevad inimesed. Inimeste omavahelise suhtlemise ning vaba aja veetmise võimaldamine töökeskkonnas aitab töötajal suhelda ning lõõgastuda olukorras, kus ta seda muidu teha ei saaks. Ühised lõunapausid, lauamänguturniirid või liikumisväljakutsed aitavad töötajaid omavahel paremini ühendada ning üksteist tundma õppida. Lõunapausil ühiselt kokkulepitud liikumisväljakutsest võib saada tore harjumus uute ja põnevate ühiste tegevuste leidmiseks.

Image
Office fun

Tervislike harjumuste toetamine

Töötaja tervise ning heaolu toetamine on sama oluline kui hea töökeskkonna loomine. Terve ning puhanud töötaja suudab paremini vastu pidada stressirohketes olukordades ning on immuunsem võimalikule läbipõlemisele. Ennast hästi tundev töötaja suudab keskenduda paremini tööülesannete täitmisele ning ei pruugi tunda, et töö temalt kogu energia röövib. Kindlasti ei tohiks ära unustada ka vaimset tervist.

Mental Health Foundation andmetel esineb vaimse tervisega seotud probleeme ligi viieteistkümnel protsendil töötajatest. Seetõttu on oluline ettevõtte siseselt regulaarselt uurida, kuidas inimestel päriselt läheb ning vajadusel pakkuda vaimset tervist toetavaid tegevusi.

Tervisliku toitumise ning liikumise propageerimine töökeskkonnas võimaldab töötajat suunata tervislikumate eluviiside harrastamiseni. Heaks lahenduseks on näiteks ettevõtteülesed virtuaalsed aktiivsusvõistlused, mida pakub YuMuuv,  kus võimalik koos kolleegidega ennast vormis hoida ning üksteist motiveerida. Selline ühine panustamine aktiivsusesse ning tervisesse tõstab töötajate heaolu ning näitab nende olulisust ettevõttele.

Image
Together

Kokkuvõte

Pühendunud ning tööga rahul töötaja mõjutab ning motiveerib suure tõenäosusega ka teda ümbritsevaid inimesi. Selleks, et töötajal oleks tunne, et ta on osa ettevõttest, on tähtis kaasata teda erinevate otsuste tegemisel ning näidata üles usaldust. Tähtsat rolli mängib ka töötaja tunnustamine nii individuaalsel kui tiimi tasandil, andmaks mõista tema töö ning isiksuse olulisust. Oluline on väärtustada ka töötaja tervist ning luua meeldiv töökeskkond, kus lisaks töötegemisele oleks erinevaid võimalusi ennast töömõtetest välja lülitada. Töötajate omavahelise koostöö parandamiseks ning üksteise motiveerimiseks on kasulik ka väärtustada tervislikke eluviise ning liikumist näiteks läbi erinevate tegevuste ja väljakutsete.
 


 

Jaga