Active people

Aktiivsusindeks

Mis on YuMuuvi aktiivsusindeks?

Tegemist on kehalisel aktiivsusel põhinev arvutusliku näitajaga, mis:

  1. kombineerib tervikuks erinevate füüsilise aktiivsusega seotud parameetrite keskmise (tehtud sammud, mõõdukalt kõrge pulsiga kogutud intensiivsusminutid, põletatud kilokalorid)
  2. võtab arvesse inimese individuaalset eripära (vanus, sugu, pikkus, kaal), sõltumata samas tema füüsilisest võimekusest
  3. loob ühtlustatud aktiivsusnumbrite hinnanguskaala (soovituslike lävendite, kolleegidevahelise ning ettevõteteüleste) aktiivsusnumbrite võrdluseks

Milliseid parameetreid võtab aktiivsusindeks arvesse ja miks?

a) Sammud:

Sammude mõõtmine on üks enim levinud ja lihtsustatud liikumisaktiivsuse hindamise viise. Pärast 1964. aasta Tokyo olümpiamänge sa 10 000 sammu päevas “kui Manpo-kei väljakutse” kiiresti populaarseks ning selle mõju ulatub veel tänasesse päevagi.1 Ühest küljest oli algselt tegemist pigem turundusliku kui teadusliku initsiatiiviga, kuid teisalt näitavad hiljem tehtud uuringud, et sellel on ka selge sisuline taust. Viimased teadustööd on näidanud, et inimesed, kes teevad ligi 12 000 sammu päevas, omavad kordades väiksemat riski varem suremusele kui need, kes teevad kõigest 4000 sammu päevas.2 Sellest lähtuvalt on YuMuuv sõnastanud sammude 100% eesmärgi just 12 000 sammuna, - selle ületamisel puudub tänasel päeval selgelt uuritud ja teaduslikult põhjendatud kasutegur nende ees, kes täpselt selle eesmärgi täidavad.

Küll aga on oluline mainida, et iga samm on väärt astumist ning kuni eesmärgi piirini võib põhjendatult väita, et see loob ka paremad eeldused tervislikuks eluks. Tehniliselt on sammude mõõtmiseks võimalik kasutada kas või telefoni, kuid oluliselt täpsema info saab aktiivsusmonitori/spordikella kaudu randmelt (on ka veelgi täpsemaid, aga mitte laiatarbe kasutuses olevaid seadmeid). Siiski pole ka selline meetod ideaalselt täpne, mõõtes pigem käelist liikumist, kuivõrd astutud samme, kuid siiski on see täna parim kergesti kättesaadav vahend, et astutud sammude kaudu hinnata kehalist aktiivsust ning mõõta selle kasutegurit.

b) Intensiivsusminutid:

Kuigi liikumine oma olemuselt on oluline, ei pruugi iga selle vorm tagada tervislikku koormust meie südamele, ometi on aga just ennekõike seda tagav treening uuringute järgi tervisele suurimat kasu toov. Maailma Tervishoiuorganisatsioon on sõnastanud, et iga tööealine täiskasvanu peaks nädala lõikes soovituslikult tegema vähemalt 150 minutit mõõduka intensiivsusega aeroobset treeningut või 75 minutit kõrge intensiivsusega aeroobset treeningut.3 Kõige parem on neid minuteid koguda vähemalt 10 kaupa korraga (näiteks 30 minutit 5 korral nädalas). Laiemalt võib väita, et pulsiandmetelt aktiivsuse tuletamine on üks täpsemaid viise, mis täna inimestele kättesaadav on. Pea kõik kvaliteetsete kella/monitoritootjate brändid on nüüdseks varustatud 24/7 pulsi mõõtmise võimekusega, mis tehnoloogia arenedes veelgi täpsemaks muutuvad. Eelnevat arvesse võttes kasutab YuMuuv intensiivsete minutite eesmärgi 100% tasemeks ühe päeva jaoks 20 minutit, mis on tehtud üle 65% maksimum pulsisagedusega.4 Antud lävendi arvutamiseks võetakse aluseks inimese hinnanguline maksimaalne pulss, mille arvutuslik valem on 206.9 - (0.67 x vanus).5

c) Kilokalorid:

Kolmanda parameetrina on YuMuuvis kasutusel kulutatud kilokalorid. See aitab kaasata aktiivsuse mõõtmisse ka tegevused, mis oma loomult ei hõlma sammude tegemist või olulist pulsitõusu, kuid siiski sisaldavad füüsilist aktiivsust. Laiemalt on kalorite puhul tegemist kõige üldisema füüsilist aktiivsust määratleva näitajaga, mis lähtub esmalt individuaalsest baasainevahetusest (BMR) ning seejärel füüsilise aktiivsuse tasemest (PAL). Põletatud kilokalorite eesmärk YuMuuvis on 1,55 x BMR. Ehk siis näiteks kui inimese hinnanguline baasainevahetus (mis omakorda sõltub füsioloogilistest parameetritest) on 1500kcal, siis tema puhul oleks kilokalorite eesmärk 2325kcal päevas. Leidub erinevaid analüüse selle kohta, milline on piisav aktiivse inimese baasainevahetustase, kuid käesolevas valemis on kasutatud 100% puhul levinud kordajat PAL 1,55.6

Füsioloogilised eripärad ja tegevuslikud piirid?

YuMuuvi valem on selgelt ehitatud eesmärgile selgitada välja, kes on aktiivne, aga mitte tingimata seda, kes on sportlikult väga võimekas (kuigi need võivad olla seotud). Sisuliselt on YuMuuvi valemi puhul kõik võrdses seisus, hoolimata nende treenitusest või füsioloogilistest näitajatest. Kokkuvõtlikult loeb ka iga tegevus, mitte spetsiifiline sport, seega ei suunata inimesi mingile konkreetsele tegevusele, vaid füüsilisele aktiivsusele laiemalt.

Millised on aktiivsuse tasemed?

* eeldused kehtivad vaid siis, kui inimene kannab igapäevaselt seadet, mis mõõdab kõiki 3 parameetrit

100%+ = eeskujulikult aktiivne – inimene, kes naudib ja väärtustab aktiivsest elustiili väga ning on sellega maksimaliseerimas piisava liikumisega seotud tervisehüvesi.

85-99% = aktiivselt liikuv – inimene, kelle jaoks on liikuv elustiil oluline väärtus ning kes saab osa aktiivsusega seotud positiivsetest mõjudest.

70-84% = mõõdukalt aktiivne – inimene, kelle aktiivsustase on piisav teatud määral liikumisega seotud kasutegurite kogemiseks ning kellel on samas võimalus aktiivsust tõstes ka selle positiivset mõju suurendada.

55-69% = keskpäraselt aktiivne – inimene, kes on keskmise liikumisaktiivsusega ning kellel on võimalus aktiivsust tõstes oluliselt enam tervist parandavaid tulemusi näha.

40-54% = vähese aktiivsusega – inimene, kelle elustiilis on füüsiline aktiivsus pigem teisejärguline valdkond, mille tulemusena jääb rakendamata piisavast liikumisest tulenev positiivne mõju elukvaliteedile.

25-39% = ohtlikult passiivne – inimene, kellel on kas mõjuv põhjus ajutiseks passiivsuseks või kes omab vähesest aktiivsusest tulenevaid kõrgeid terviseriske.


  1. https://www.health.harvard.edu/blog/10000-steps-a-day-or-fewer-2019071117305
  2. https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2763292
  3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6536904/
  4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17468581/
  5. https://www.verywellfit.com/maximum-heart-rate-1231221
  6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3636460/
Jaga