Step challenge

Sammuväljakutse: 7 olulist küsimust enne alustamist

Kui sa kaalud sammu väljakutse korraldamist, siis järgnev artikkel on mõeldud just sinule. Kuigi pealtnäha võib tunduda sammu väljakutse korraldamine üsnagi lihtne ettevõtmine, siis reaalsuses sõltub selle kordaminek paljuski heast ettevalmistusest ja eelnevalt detailide läbimõtlemisest. Siin on 7 küsimust, millele sammu väljakutse korraldaja peaks mõtlema:

Miks sammu väljakutset korraldada?


Sammu väljakutse korraldamiseks on erinevaid ajendeid. Sageli saab esmane inspiratsioon alguse kuuldust kellegi teise positiivse kogemuse kohta. Miks aga lõpuks otsustataks omal käel samuti sammu väljakutse korraldada, lähtub valdavalt soovist edendada töötaja tervist või kollektiivi ühtsustunnet. Sellel põhjusel on oluline enda jaoks sõnastada oma motivatsiooni tagamaad. Vaid nii saab mõõta ja saavutada edu.

Kui sinu plaan on implementeerida sammu väljakutse kollektiivi terviseedenduseks, tuleks sõnastada realistlikke ootusi. Pikaajalist elustiili muutust ei ole võimalik saavutada lühiajalise algatusega. Kuigi see üks väljakutse võib siiski saada elumuutvaks stardipunktiks mõne üksiku inimese jaoks, siis ettevõtte kultuuri muutmiseks ja pikaajaliste tulemuste saavutamiseks on vaja enamat (kestvat tervisedenduse programmi).

Paljudel juhtudel prioriteet aga ühtse kogemuse ja tiimitunde tekitamises. Sammude kogumine on populaarne, sest tegemist on lihtsustatud tegevusega, mis ei eelda sportlikku võimekust või mõne spetsiifilise oskuse omandamist. Oluline on aga ka see, et sammu väljakutse ei ole otseselt seotud tööülesannete soorituse pingega, kuid teisalt elavdab positiivselt kollektiivi omavahelisi suhteid.

Eesmärke seades on alati võimalus alustada ühekordse väljakutsega ning saadud tagasiside pinnalt luua täiustatud plaan pikaajaliste lahenduste implementeerimiseks. Oluline on aga enda jaoks esmane prioriteet välja sõnastada. Kokkuvõtteks on suure pildi ühisosa see, et iga sammu väljakutse korraldaja soovib näha, et see kogemus muudab inimesi rõõmsamaks, kaasatumaks ja õnnelikumaks.

Kes (ja kellena) väljakutses osalevad?


Väljakutse loomisel on oluline teada, keda soovitakse kaasata. Kas tegemist on terve kollektiiviga, ainult mõne väikese tiimi või hoopis defineerimata isikugrupiga, kellel omavahelised töösuhted puuduva? Väljakutses osalevatest inimestest hea ülevaate omamine on aluseeldus selle edukaks korraldamiseks ja kommunikatsiooniks.

Küsimus pole pelgalt mõne konkreetse isiku osalemises, vaid selles, kas väljakutse ise toimub keskselt indiviidide, gruppide või ühtse kollektiivi tasandil. Üks ei välista võimalust teiseks, kuid aitab paika panna fookuse. Näiteks kui sammu väljakutse toimub indiviide vahe, saavad olulisteks mõõdikuteks osalevate ja eesmärgi ületanud inimeste numbrid ning vähem oluliseks ettevõtte kui terviku kollektiivne statistika.

Kui aga sammu väljakutse keskmes on grupid, siis muudab see ka korraldaja jaoks olulisi mõõdikud. Oluliseks muutub näiteks konkreetse osakonna/grupi kaasatuse protsent ning keskmise osaleja panus. Sageli töötab grupiväljakutse hästi just tiimi ühtsustunde suurendamise vaatest, vähem aga kollektiivi kui terviku jaoks.

Kollektiivne sammu väljakutse on aga teistsugune lähenemine, mille fookus on liikuda ühtse üksusena. Sellisel juhul on kõige parem siduda konkreetne eesmärk mõne mõõdetava ja arusaadav tegevusega. Näiteks jõudes punktist A punkti B, konverteeritakse mõõdetud sammud annetuseks mõnele konkreetsele organisatsioonile. Loomulikult saab ka sellisel juhul indiviidide progressi mõõta, kuid see pole enam niivõrd kesksel kohal.

Milline on väljakutse eesmärk ja periood?


Kindlasti sõltub sammu väljakutse eesmärgi seadistamine eelmisest punkti fookusgrupist. Igal juhul aga hea arvestada, et ühe inimese keskmine sammude hulk päevas on hinnanguliselt 6886 (see number varieerub oluliselt vastavalt asukohale, soole, vanusele ja teistele tunnustele) sammu päevas. See tähendab, et ülejäänud arvutustes tuleks sellest lähtuda. Oluline on leida tasakaal jõukohase, kuid samas pingutust nõudva sihi seadmisel, teades, et osalemas on väga erinevaid inimesi.

Kui eesmärgiks seatakse konkreetne number, mille poole osalejad püüdlevad, tuleb kiiresti esile, kui erineva võimekuse ja motivatsiooniga inimesed on. Loomulikult saab luua ka mitu erinevat väljakutset korraga, kuid see eeldab väga läbi mõeldud kommunikatsiooni, ilma et ühtsus kaotsi läheks. 

Levinud on eksiarvamus, et sammu väljakutse eesmärk saab olla vaid üks kindel sammude hulk. Tegelikult on näiteks üks võimalus sammu väljakutse puhul koguda hoopis päevi. See tähendab, et alaeesmärk seatakse sammudes ning kui see ületatakse läheb kirja üks sooritatud päev. Põhieesmärgiks määratakase sellisel juhul teatud perioodi jooksul tehtud päevade arv, kus said ületatud alaeesmärk. Sellega läheb fookuse rohkem elustiilile ja järjepidevusele.

Rääkides lühiajaliste sammu väljakutsete kestvusest, siis need varieeruvad tavaliselt paarist nädalast kuni paari kuuni. Kindlasti on võimalik teha ka vaid ühe päeva või terve aasta kestvaid eesmärke, kuid suures pildis peaks väljakutse periood olema täpselt nii pikk, kui kaua selle korraldaja suudab hoida üleval kommunikatsiooni ja osalejate motivatsiooni. See omakorda lähtub jällegi algsest eesmärgist. Statistiliselt on kõige sagedasemad on ühe kalendrikuu pikkused väljakutsed.

Kuidas toimub andmete kogumine ja kasutajatugi? 


Sammude väljakutse andmete kogumiseks on kaks peamist võimalust. Esiteks teha seda manuaalse sisestamise ja teiseks automatiseeritud andmeliikluse teel. Kuigi on palju tegevusi, mille puhul manuaalne andmekogumine võiks hästi toimida (loe mõningatest pikemalt siit), ei ole sammu väljakutse üks nende hulgast. 

Põhjus peitub selles, isegi kui võimaldada manuaalselt sisestamist, peavad inimesed siiski kuidagi objektiivsete numbrite saavutamiseks oma liikumist mõõtma. Seega on igati mõistlik leida lahendus, mis vähendab inimeste vaeva oma sammude mõõtmiseks ja selle info edastamiseks.

Tänasel päeval on nii palju erinevaid tehtud samme mõõtvaid seadmeid, et pelgalt nutitelefoni olemasolul ei tohiks seadme puudumine kellegi jaoks takistuseks saada. Kuigi tehnoloogia pole veatu, läheb see ajas aina täpsemaks ning lihtsustab sammu väljakutse läbiviimist. See kõik ei välista loomulikult sammude konverteerimiseks valike lisa tööriistada kasutamist näiteks ratastoolis olevatele isikutele.

Ükskõik aga kuidas sa sammu väljakutsel andmeid mõõdad, on oluline mõelda ka sellele, kes probleemide korral osalejaid aitab. Mõte sellest, et ühtegi takistust ei tule, tähendab, et korraldaja teeb seda ise. See on üks tegevus, mille koormust sageli alahinnatakse ning on reaalsuses viimane asi, millega sammu väljakutse korraldaja tegeleda tahaks. Realistlikult tähendab see platvormi partneri abi.

Kui osalejate jaoks on selgeks tehtud, kelle poole pöörduda võimalike tehniliste või muude küsimuste korral, väheneb oluliselt ka korraldaja enda pinge. See ei tähenda, et ühtegi küsimust sammu väljakutse läbiviijale endale ei jõua, kuid teenusepakkuja abi aitab tegeleda korraldajal vaid talle olulisega.

Milliselt tunnustatakse väljakutses edukalt osalenuid?


Teatud tunnustus sammu väljakutses osalenutele suurendab osalejate hulka ning ühtlasi suureneb selle läbi ka algse sihini jõudmise tõenäosus. On erinevaid võimalusi, kuidas osalejaid tunnustada ning see omakorda peaks lähtuma algsest eesmärgist. Kui fookus oli algselt näiteks indiviidide keskne, on hea võimalus premeerida kõiki, kes soovitud eesmärgi ületada suutsid.

Loomulikult mõjutab tunnustust ka rahalised vahendid, kuid alati ei pea see olema sellega seotud. Näiteks võib see olla ka sõnaline või kollektiivse eesmärgi puhul on sageli andmise rõõm suurem kui saamise oma (kõik osalejad teavad, et auhind läheb abivajajatele). Piiratud eelarve tingimustes on sageli mõistlik suhelda ka teiste osakondade, kus näiteks ettevõtte sümboolikaga meenete jaoks ressurssi olla võib.

Üks, mida ei ole soovitav teha, on jagada auhindasid ainult mõnele üksikule kõige aktiivsemale sammujale. Siis muutub väljakutse selgelt võistluseks, milles osalemine ise enam suurt väärtus ei oma ning see vähendab osalejate arvu. Selle jaoks on üks lihtsustatud lahendus - loosiauhinnad eesmärgi täitnute vahel. Nii ei lähe keskne fookus ühele ja kõige aktiivsemale. Loomulikult on võimalik ka kõiki neid eelpool nimetatud mudeleid omavahel kombineerida.

Kuidas toimub kommunikatsioon ja tagasisidestamine? 


Kommunikatsiooniplaan on sammu väljakutse jaoks kindlasti vajalik. Arvesta sellega, et see peab toimuma nii enne, väljakutse ajal kui ka pärast seda. Sõltuvalt ettevõtte suurusest peaks alustama info edastamist osalejatele kuni 2 nädalat enne algust. Ka siin on hea kasutada võimalusel oma partneri abi ja kogemust.

Kuna kaasatus on kõrge prioriteet, siis peab osalemist puudutav info peab olema lihtne ja üheselt mõistetav. Alati võib proovida lahendusi, mis muudaksid registreerimise enda omaette väljakutseks nagu näiteks lisahüved parima osalusprotsendiga tiimile ja muu sarnane.

Kuna ettevõttel on endal kasutusel erinevad tööriistad sisekommunikatsiooniks, siis on oluline läbi mõelda, kus liigub milline info. Kogemuste põhjal võib öelda, et ülevaateid progressist tasub anda suuremas meediumis ja võimalikult visuaalselt, kuid detailsem päevakohasem vestlus pigem rakendus enda sisse.

Kui sammu väljakutse on läbi, oleks osalejatele jaoks oluline teada, mis saab edasi ja miks. Kuula neid, kes osalesid läbi tagasiside ning sellest lähtuvalt paku välja järgmised sammud edasiseks. Lisaks mõtle, kas ja mida saad edukalt tehtud sammu väljakutse visualiseeriva kokkuvõttena jagada väljapoole osalejate ringi.

Millise partneri platvormi kasutada?


On selge, et 2022. aastaks on iganenud lähenemine see, kui töötajad oma väärtuslikku aega Excelisse liikumisega seotud andmete sisestamiseks peaksid kulutama. See tõstatab aga sammu väljakutse korraldaja lauale viimase aga ehk kõige olulisema otsuse - leida sobiva platvormiga partner, kellega kõik sammu väljakutse korraldamisega tekkivad küsimused läbi rääkida ja see edukalt ellu viia.

Erinevaid lahendusi ja partnereid kelle vahel valikut teha on palju. Oluline on leida enda võimaluste piires parim hinna ja kvaliteedi suhe. Lisaks olgu öeldud, et rohkem võimalusi ei tähenda automaatselt paremat lahendust. Kuna osalejate tehnoloogiaga kokkupuude varieerub, siis sageli liigsed lisafunktsioonid võivad põhjustada keerukust juurde. 

Järgnev on võimalikult erapoolik kirjeldus kolme erineva teenusepakkuja osas, kuigi mööndusena tuleb öelda, et artikli autor on YuMuuvi suunal kallutatud. Esiteks vaatame Wellable lahendust. Tegemist on vaieldamatult hästi arenenud ettevõttega. Kasutades nende poolt loodud platvormi võid olla kindel, et saad kvaliteetse kogemuse, kuid pead olema valmis selle eest ka väga kõrget hinda maksma!

Wellable platvormi ühekordse sammu väljakutse täisteenuse hinnad algavad $5,000. Kiire matemaatika ütleb, et näiteks 100 osalejaga ettevõtte kohta teeb see $50 inimese kohta, rääkimata väiksematest ettevõtetest. Need on numbrid, mida on valmis vähesed välja käima kui turul on kordades odavamaid lahendusi, mille puhul on siiski kvaliteet kõrge ja tagatud.

Järgmine tugev tegija turul on MoveSpring. Ka nende puhul võid olla kindel, et saad kõrgetasemelise kvaliteedi. Esmapilgul ei tundu ka nende hinnapoliitika kuigi kõrge, kuid oluline on meeles pidada, et hindadele lisandub juurde platvormitasu $1,000. See tähendab, et $8 asemel töötaja kohta tuleb näiteks 50 liikmelisel tiimil välja käia $28 töötaja kohta. Ka see võib osutada paljudele kättesaamatuks, rääkimata kõigi lisateenustest, mis juurde maksavad.

Viimaks on järgi YuMuuvi käes. Siin hakkab silma väga selge hinnapoliitika. On fikseeritud hind $8 töötaja kohta ühekordsel väljakutsel ning pikaajalise lahenduse puhul $2 töötaja kohta kuus. Puuduvad igasugused peidetud lisatasud ning pädev kliendikogemuse juht on tagatud kõigile. Loomulikult on leiaks turul veel odavamaid lahendusi, kuid vähesed tahaksid, et nad oleksid näiteks kasutajatoe pealt kokkuhoiu teinud, kui keegi päriselt abi vajab (sest see mõjutab ka sammu väljakutse kordaminekut).

Kokkuvõte

Kui soovid saada kiire ülevaate YuMuuvi võimaluste kohta, broneeri demo ning arutame koos läbi teie ettevõtte vajadused sammu väljakutse korraldamiseks!

Sildid
Jaga